Sumiyoshi-zukuri architecture


Sumiyoshi-zukuri architecture

An example of the Sumiyoshi-zukuri architecture found at Sumiyoshi taisha.Latitude, Longitude: 34.6126699537028,135.492923287036